ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται τράπεζα αίματος από τα μέλη του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Αλμωπίας.

ΑΡΘΡΟ 2. Ο σκοπός της τράπεζας είναι:

                     α. Η δημιουργία διαρκούς παρακαταθήκης αίματος για την αντιμετώπιση όλων όσων έχουν σχέση με τον σύλλογο.

                      β. Η παροχή βοήθειας και συμπαράσταση για την εξεύρεση αίματος σε έκτακτες ανάγκες όταν δεν υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης από την τράπεζα.

                      γ. Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς στο κοινωνικό περιβάλλον.

ΑΡΘΡΟ 3. Μέλη της τράπεζας αίματος θεωρούνται όλοι όσοι είναι γραμμένοι στα μητρώα μελών του συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 4. Δικαιώματα και υποχρεώσεις:

                       α. Κάθε μέλος της τράπεζας μπορεί να ζητήσει αίμα για τις δικές του ανάγκες ή τις ανάγκες της οικογένειάς του.

                        β. Κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο να συμμετέχει στις αιμοδοσίες τουλάχιστον μία φορά κατ’ ελάχιστον για να κατοχυρώνει το δικαίωμα να ζητάει αίμα από την τράπεζα για τις ανάγκες του. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να δώσει για διάφορους λόγους (προβλήματα υγείας), δύναται να δώσει αντ’ αυτού κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας ή οποιοσδήποτε άλλος (φίλος, συγγενής).

                       γ. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος χρειαστεί αίμα και δεν έχει συμμετάσχει σε αιμοδοσία μέχρι εκείνη τη στιγμή, θα του διατεθεί φιάλη με την προϋπόθεση ότι θα αναπληρωθεί μέσα στην επόμενη χρονιά από τον ίδιο ή από οποιονδήποτε τρίτο.

ΑΡΘΡΟ 5.  Η τράπεζα αίματος λειτουργεί σε συνεργασία με το τμήμα αιμοδοσίας του ΓΕΝΙΚΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ (ΓΝΕ) που τηρεί αρχείο αιμοδοτών και παρακολουθεί τα υπάρχοντα αποθέματα και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των μελών.

Την ευθύνη της αιμοδοσίας για τους όρους και τις συνθήκες υγιεινής έχει το Νοσοκομείο. Κάθε αιμοδότης δίνει αίμα ύστερα από οδηγίες του Νοσοκομείου.

ΑΡΘΡΟ 6.  Την ευθύνη για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού έχει το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Αίματος το οποίο είναι τριμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο του συλλόγου, τον Αντιπρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 7.  Υποχρεώσεις Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Αίματος:

                          α. Έχει την κύρια ευθύνη για την εξασφάλιση δυνατότητας εξυπηρέτησης των μελών του συλλόγου και την παρακολούθηση των αιμοδοτών και αιμοληπτών για την συνεπή ανταπόκριση στις υποχρεώσεις τους.

                           β. Εκδίδει εντολές παραχώρησης αίματος προς το Νοσοκομείο που υπογράφονται από το Δ.Σ.

                           γ. Σε περίπτωση ανάγκης μπορεί να δώσει προφορική εντολή οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. αλλά τις επόμενες ημέρες εκδίδεται απαραίτητα και τυπική γραπτή εντολή.

ΑΡΘΡΟ 8. Κάθε ζήτημα που προκύπτει και δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα κανονισμό αντιμετωπίζεται με απόφαση του Δ.Σ. ή από τη Γενική Συνέλευση των μελών του συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 9. Ο κανονισμός εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση ομόφωνα και καταγράφηκε στα πρακτικά της .

ΑΡΘΡΟ 10. Η τροποποίηση του κανονισμού γίνεται από τη Γ.Σ. με πλειοψηφία ½  συν των παρόντων μελών.

Σε περίπτωση διάλυσης της τράπεζας ή του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Αλμωπίας το υπάρχον απόθεμα θα διατεθεί όπου αποφασίσει η Γ.Σ.

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: