ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

ΑΡΘΡΟ 1

Ίδρυση Σωματείου

Ιδρύεται στην Αριδαία του Νομού Πέλλας σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» με έδρα την Αριδαία.

 

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός του Σωματείου

Ο σκοπός τους σωματείου είναι η ανάπτυξη και διάδοση της αερόβιας άθλησης (με τη μορφή του τρεξίματος, αλλά και κάθε άλλη μορφή άθλησης, όπως σκι, ποδηλασία, κολύμπι κλπ), με απώτερο στόχο την προάσπιση της υγείας του ατόμου, την ανύψωση του βιολογικού του δυναμικού και τη βελτίωση των αγωνιστικών του επιδόσεων. Το σωματείο αποβλέπει επίσης στην τόνωση του ενδιαφέροντος του λαού για την άθληση, τη δημιουργία αθλητικού και αγωνιστικού πνεύματος, την εδραίωση συνήθειας για άθληση και υγιή ενασχόληση στον ελεύθερο χρόνο και την παροχή ικανοποίησης που πηγάζει από την απλή συμμετοχή και τη βελτίωση των ατομικών επιδόσεων. Πρωταρχικός στόχος είναι πάντα η σωματική και ψυχική υγεία, ενώ η βελτίωση των αθλητικών επιδόσεων αναμένεται σαν επακόλουθο μιας συστηματικής και σωστής άθλησης όλο και περισσότερων ατόμων. Η διάδοση της φυσιολατρίας εν γένει και η γνώση των πολύτιμων υπηρεσιών του φυσικού περιβάλλοντος στην ανθρώπινη ύπαρξη.

 

ΑΡΘΡΟ 3

Μέσα για την επίτευξη του σκοπού

Μέσα για την επίτευξη του σκοπού του συλλόγου είναι: α) η διοργάνωση αγώνων υγείας σε δρόμους αντοχής συμπεριλαμβανομένου και μαραθωνίου, β) η οργάνωση διαλέξεων, γ) η προβολή ταινιών, δ) η οργάνωση εκδρομών με στόχο την άθληση ή τη συμμετοχή σε αγώνες, ε) η ίδρυση βιβλιοθήκης, στ) η ίδρυση αθλητικών τμημάτων με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών και με τη διαδικασία που ισχύει στο άρθρο 22 του παρόντος και ζ) κάθε άλλο πρόσφορο νόμιμο μέσο. Για την επιτυχία όλων αυτών, ο σύλλογος δύναται να ζητάει τη συνεργασία της Γ.Γ. Αθλητισμού, του ΣΕΓΑΣ, των δήμων, ομοσπονδιών, συλλόγων, οργανισμών, οργανώσεων, εταιρειών, με μοναδικό σκοπό πάντοτε τη διεύρυνση του αθλητισμού σε όλους και τη μετάδοση σε μικρούς και μεγάλους της αγάπης για την άθληση.

 

ΑΡΘΡΟ 4

Οι διοργανούμενοι από το σύλλογο λαϊκοί αγώνες μεγάλων αποστάσεων έχουν διπλό χαρακτήρα: από τη μία πλευρά απευθύνονται σε αυτούς που συμμετέχουν για να πετύχουν μια καλή επίδοση και να ασχοληθούν με τον πρωταθλητισμό, ενώ από την άλλη σε αυτούς που παίρνουν μέρος για την αξία της συμμετοχής με στόχο τον απλό τερματισμό αψηφώντας θέση και χρόνο. Οι αγώνες θα γίνονται εφόσον υπάρχει οικονομική δυνατότητα στο, σύλλογο αλλά και η πρέπουσα ενεργή συμπαράσταση των μελών του. Ο σύλλογος θα στηρίζει, ηθικά και οργανωτικά, την ομαδική άθληση των μελών του και κάθε άλλου που εκδηλώνει ενδιαφέρον. Θα υπάρχει συνεργασία με άλλους ομοειδείς συλλόγους για την κοινή προσπάθεια διάδοσης της ελεύθερης άθλησης στη χώρα μας.

 

ΑΡΘΡΟ 5

Το σωματείο μπορεί να γίνει μέλος υπερκείμενου σωματείου (Ένωσης, Συνδέσμου, Ομοσπονδίας) με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 6

Μέλη

Μέλη στο σύλλογο μπορούν να γίνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί, που συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, αγαπούν τον αθλητισμό, πιστεύουν στην αξία και τα οφέλη της άθλησης και υποστηρίζουν την ολυμπιακή ιδέα στην πράξη, υπηρετώντας την με αφοσίωση και ειλικρινά φίλαθλα αισθήματα.

 

ΑΡΘΡΟ 7

Επίτιμα μέλη

Επίτιμα μέλη είναι όλα εκείνα που προσφέρουν εξαίρετες υπηρεσίες για την προαγωγή των σκοπών του συλλόγου και γενικά για την άνοδο του αθλητισμού στη χώρα μας. Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται σαν τέτοια με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης μετά από πρόταση του Δ.Σ., έχουν δε προς το σύλλογο μόνο ηθικά καθήκοντα και δικαιώματα, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τα ονόματά τους αναγράφονται σε ξεχωριστό μητρώο. Διαγράφονται από το βιβλίο των επιτίμων μελών με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης για ανάρμοστη συμπεριφορά προς το σύλλογο.

 

ΑΡΘΡΟ 8

Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Μελών

Ο ελάχιστος αριθμός των μελών ορίζεται σε είκοσι (20). Ο αριθμός των μελών είναι απεριόριστος. Μέλη του συλλόγου είναι αυτά που γράφονται μετά από αίτησή τους προς τη διοίκηση του συλλόγου.

Όλα τα μέλη του συλλόγου είναι υποχρεωμένα να τακτοποιούν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και την ετήσια συνδρομή τους προς το σωματείο, η οποία θα προσδιορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., να μετέχουν στις Γεν. Συνελεύσεις και να σέβονται τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γεν. Συνελεύσεων και να εκτελούν απρόσκοπτα αυτές, να συμμορφώνονται στις διατάξεις του καταστατικού και στους κανονισμούς του σωματείου, να προσφέρουν πρόθυμα και προσωπική εργασία όσες φορές και όταν υπάρχει ανάγκη για την προαγωγή των σκοπών του συλλόγου.

Τα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει και έχουν καταβάλει τη συνδρομή τους και για το τελευταίο έτος, έχουν το δικαίωμα να παίρνουν μέρος στις Γεν. Συνελεύσεις, να παρακολουθούν εκδρομές, διαλέξεις και γενικά εκδηλώσεις του συλλόγου και να έχουν κάθε προνόμιο που πετυχαίνει ο σύλλογος στους σκοπούς του.

Τα μέλη του σωματείου, πλην των ιδρυτικών, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου μετά την πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους. Τα μέλη εκλέγουν και εκλέγονται εφόσον έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το σύλλογο.

 

ΑΡΘΡΟ 9

Είσοδος – Αποχώρηση μελών

Για την εγγραφή ενός μέλους στο σύλλογο απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου στο Δ.Σ. και έγκριση αυτού, που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Δ.Σ. θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή μέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Δ.Σ. Τα μέλη μπορούν να αποχωρούν από το σύλλογο σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

 

ΑΡΘΡΟ 10

Διαγραφή – Επανεγγραφή μελών

Μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή τους για ένα χρόνο διαγράφονται από το σύλλογο, αφού τους δοθεί δέκα (10) ημέρες πριν γραπτή ειδοποίηση του ταμία με συστημένη επιστολή και προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της. Επίσης, διαγράφονται για βαριά παράβαση του καταστατικού και των εσωτερικών κανονισμών ή για πράξεις που βλάπτουν το σύλλογο και γενικά εφ’ όσον η διαγωγή τους κριθεί ασυμβίβαστη προς την αξιοπρέπεια του συλλόγου. Η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. και η πρώτη μετά τη διαγραφή Γεν. Συνέλευση αποφασίζει για την έγκριση ή όχι της διαγραφής. Μέλη που διαγράφηκαν ξαναγράφονται μόνο μετά από απόφαση της Γεν. Συνέλευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 11

Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί

Δεν μπορεί να είναι μέλος του σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησής του όποιος εμπίπτει στις περιπτώσεις της διάταξης του άρθρου 3 Ν. 2725/99, όπως αυτό ισχύει. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του άρθρου αυτού και είναι μέλος του σωματείου χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Δ.Σ. του σωματείου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση.

 

ΑΡΘΡΟ 12

Πόροι του σωματείου

Οι πόροι του σωματείου προέρχονται από: α) τις ετήσιες συνδρομές των μελών, β) κάθε συνδρομή, εισφορά ή χορήγηση του Δημοσίου, Δήμου ή Κοινότητας ή Σωματείου ή ατόμου, γ) κάθε κληροδότημα και κάθε εισφορά ή δωρεά μελών ή άλλων οποιωνδήποτε, είτε σε χρήμα είτε σε είδη είτε σε παροχή υπηρεσιών ή εργασίας, δ) κάθε είσπραξη από λαχειοφόρους αγορές, γιορτές, αγώνες, τελετές, εκδρομές, χοροεσπερίδες, διαλέξεις, ε) άλλες εργασίες, εκδηλώσεις και παραστάσεις που μπορεί να πραγματοποιεί ο σύλλογος, στ) από έκδοση περιοδικού που μπορεί να πραγματοποιεί και ζ) κάθε άλλη είσπραξη από νόμιμο αιτία. Το σωματείο, για προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, δύναται με απόφαση του Δ.Σ. να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Οι πόροι αυτοί αποτελούν το ταμείο του συλλόγου και διατίθενται με απόφαση του Δ.Σ. για την εξυπηρέτηση όλων των σκοπών του συλλόγου, κατατίθενται στην τράπεζα ή στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο, εκτός από το ποσό των 200 ευρώ που θα παραμένει στα χέρια του ταμία για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών.

 

ΑΡΘΡΟ 13

Οι πληρωμές του συλλόγου θα γίνονται μόνο μετά από δικαιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., καταχωρημένη στα πρακτικά του, για τους σκοπούς του συλλόγου και θα λαμβάνεται απόδειξη από τον ταμία.

 

ΑΡΘΡΟ 14

Περιουσία

Περιουσία του συλλόγου είναι: α) όλα τα όργανα και σκεύη του γραφείου, δηλαδή τραπέζια, καθίσματα, βιβλιοθήκες, εικόνες, σημαίες, βιβλία, σκεύη και κάθε άλλο αντικείμενο, β) όλο το πιθανόν αποκτούμενο αθλητικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων και των αθλητικών οργάνων, γ) οι τυχόν αποκτούμενοι αγωνιστικοί χώροι ή χώροι άθλησης, κάθε είδος ακίνητης περιουσίας, καθώς και κάθε στοιχείο που μπορεί να είναι περιουσία του συλλόγου. Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου, η περιουσία του περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 15

Το Δ.Σ. δύναται να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς και διάφορες επιτροπές. Οι εν λόγω εσωτερικοί κανονισμοί δεν μπορούν να τροποποιήσουν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

 

ΑΡΘΡΟ 16

Ο σύλλογος μπορεί να ενοικιάζει γραφείο και εντευκτήριο όπου θα συνεδριάζει και θα συγκεντρώνει τα μέλη του για ενημέρωση, συζητώντας την προαγωγή της άθλησης και της αγάπης προς τον αθλητισμό. Φωτογραφίες ή αφίσες στο γραφείο ή το εντευκτήριο θα αναρτώνται μόνο με απόφαση του Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 17

Στα μέλη του συλλόγου δίνεται η δυνατότητα να σχηματίζουν παρέες μεταξύ τους, όπου θα αθλούνται ομαδικά, επιτυγχάνοντας έτσι περισσότερη άνεση κατά την άθληση και παρέχοντας περισσότερα κίνητρα μέσα από τον κοινωνικό παράγοντα για συχνότερη άθληση.

 

ΑΡΘΡΟ 18

Το Δ.Σ. ή η Γεν. Συνέλευση δύνανται να απονέμουν σε ειδικές τελετές ηθικές αμοιβές ή άλλες ειδικές διακρίσεις σε πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες προς το σύλλογο και γενικά στον αθλητισμό της χώρας μας. Επίσης, απονέμουν διακρίσεις και προς τα μέλη που ξεκίνησαν πρώτα το σύλλογο και αργότερα γράφτηκαν σε συλλόγους και διακρίθηκαν σε διεθνή χώρο ή κέρδισαν πρώτη πανελλήνια νίκη ή έκαναν πανελλήνιο ρεκόρ.

 

ΑΡΘΡΟ 19

Όργανα του συλλόγου

Τα όργανα του συλλόγου είναι: α) η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), β) το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και γ) η Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

ΑΡΘΡΟ 20

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το κυρίαρχο και ανώτατο όργανο του συλλόγου. Συνέρχεται με ατομικές προσκλήσεις, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., σε ετήσια τακτική συνεδρίαση το τρίτο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους, έκτακτα δε όποτε το αποφασίσει το Δ.Σ. ή ζητηθεί από δεκαπέντε (15) μέλη. Ειδικά η Α’ Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί εντός τριμήνου από την εγγραφή του σωματείου στα βιβλία σωματείων του οικείου δικαστηρίου. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει το Δ.Σ. του συλλόγου με μυστική ψηφοφορία κάθε τρία (3) χρόνια, η οποία διεξάγεται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση γι’ αυτό το σκοπό. Η εφορευτική επιτροπή φροντίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρχαιρεσίες, στο τέλος δε της ψηφοφορίας κάνει τη διαλογή των ψήφων και αυτή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τη σειρά της επιτυχίας τους. Για όλα αυτά συντάσσει πρακτικό. Η Γενική Συνέλευση τροποποιεί το καταστατικό, αποφασίζει τη διάλυση του σωματείου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και τις έκτακτες πιστώσεις, ελέγχει τα όργανα της διοίκησης και δικαιούται να παύσει αυτά οποτεδήποτε, ανακηρύσσει τους δωρητές και ευεργέτες του σωματείου, επικυρώνει ή ακυρώνει την απόφαση του Δ.Σ. για τη διαγραφή μελών και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του σωματείου. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει την ημερομηνία, τον τόπο και την ώρα της συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Γνωστοποιείται και αποστέλλεται τουλάχιστον επτά (7) ημέρες προ της ημέρας που ορίσθηκε προς τούτο.

 

ΑΡΘΡΟ 21

Κατά τη διάρκεια της τακτικής Γ.Σ. διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης Συνέλευσης και κάθε τρίτη τακτική Γ.Σ. καταρτίζεται το ψηφοδέλτιο για τις εκλογές των οργάνων διοίκησης. Στη συνέχεια, το Δ.Σ. εκθέτει τα πεπραγμένα του έτους και υποβάλει τον ταμειακό απολογισμό του. Κατόπιν, ακολουθεί η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής και μετά από τη συζήτηση πάνω στα πεπραγμένα για την απαλλαγή του Δ.Σ. από τις ευθύνες για το έτος που πέρασε, υποβάλλεται για έγκριση ο προϋπολογισμός της επόμενης χρήσης. Τα παραπάνω εγκρίνονται από την τακτική ετήσια Γεν. Συνέλευση. Τέλος, κάθε τρίτη τακτική Γεν. Συνέλευση εκλέγεται το νέο Δ.Σ. και η εξελεγκτική επιτροπή. Αυτοδίκαια είναι υποψήφιοι αυτοί που δηλώνουν υποψηφιότητα κατά την έναρξη της Γεν. Συνέλευσης. Το ψηφοδέλτιο είναι κοινό και δεν επιτρέπεται δεύτερο ψηφοδέλτιο. Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά και άνευ διακρίσεως.

 

ΑΡΘΡΟ 22

Η Γ.Σ. είναι σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον από τα ταμειακώς εντάξει μέλη. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. συνέρχεται και πάλι στον ίδιο τόπο και για τα ίδια θέματα την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, χωρίς νέα πρόσκληση, οπότε βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν είναι παρόντα. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών με ανάταση του χεριού. Για ζητήματα που αφορούν αρχαιρεσίες, έγκριση λογοδοσίας και για προσωπικά θέματα, η ψηφοφορία είναι μυστική. Απόφαση πάνω σε θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση είναι άκυρη, εκτός εάν το δεχθεί η ολομέλεια της Συνέλευσης. Η Γεν. Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του σωματείου. Για να αποφασισθεί η τροποποίηση του καταστατικού ή η διάλυση του συλλόγου πρέπει να είναι παρόντα τα μισά από τα ταμειακώς εντάξει μέλη και να ψηφίσουν προς τούτο τα ¾ των παρόντων. Το σωματείο διαλύεται όταν και όπως ο νόμος ορίζει και αυτοδίκαια αν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από δέκα (10) οπότε η περιουσία του περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για αθλητικούς σκοπούς.

 

ΑΡΘΡΟ 23

Τις εργασίες της Γ.Σ. διευθύνει τριμελές (3) προεδρείο το οποίο εκλέγει η Γεν. Συνέλευση με ανάταση του χεριού. Ο πρόεδρος τούτου εκλέγεται άμεσα από τη Γεν. Συνέλευση, ο ένας δε εκ των άλλων εκτελεί χρέη Γραμματέα. Στην έκτακτη Γεν. Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 24

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Εκλέγονται από την τακτική Γεν. Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και για θητεία τριών (3) ετών που αρχίζει από την 1η Οκτωβρίου και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου του αντίστοιχου έτους. Τα μέλη του Δ.Σ. προέρχονται από τα μέλη του σωματείου. Για την εκλογή των μελών του Δ.Σ., κάθε εκλογέας μπορεί να βάζει στο ψηφοδέλτιο μέχρι πέντε (5) σταυρούς προτιμήσεως. Οι πέντε πρώτοι κατά σειρά υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τους περισσότερους σταυρούς αποτελούν το Δ.Σ. του συλλόγου. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων μελών, θα γίνεται κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους προς συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού. Οι δύο (2) κατά σειρά επιλαχόντες τούτων λογίζονται σαν αναπληρωματικά μέλη. Παράλληλα με την εκλογή του Δ.Σ., εκλέγεται και τριμελής εξελεγκτική επιτροπή για τρία έτη επίσης με δύο αναπληρωματικούς.

 

ΑΡΘΡΟ 25

Συγκρότηση του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. που εκλέχθηκε συνέρχεται με πρωτοβουλία του πλειοψηφήσαντος συμβούλου σε δέκα (10) ημέρες και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, τον Ταμία και το Γενικό Έφορο του σωματείου. Έχει τριετή θητεία, εκτός αν γίνει πρόταση μομφής από το 1/5 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών, οπότε συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. η οποία αποφασίζει με πλειοψηφία των 2/3 των μελών. Αν γίνει δεκτή η μομφή, τότε θεωρείται παραιτημένο και εκλέγεται νέο μέχρι την επόμενη Γ.Σ., οπότε γίνονται κανονικές εκλογές για Δ.Σ. Αν ένα μέλος του Δ.Σ. αποχωρήσει, η θέση του συμπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος και ούτω καθεξής.

 

ΑΡΘΡΟ 26

Το νέο Δ.Σ. παραλαμβάνει την αρχή του συλλόγου και την περιουσία του μέσα σε δέκα (10) μέρες από την ημέρα που εκλέχθηκε από το προηγούμενο διά πρωτοκόλλου εις τριπλούν, από τα οποία το ένα παραμένει στο αρχείο του συλλόγου και από ένα παραδίδεται στο προηγούμενο και το νέο Δ.Σ. Σε περίπτωση αμέλειας του προηγούμενου Δ.Σ., παραλαμβάνει την περιουσία του συλλόγου το νέο Δ.Σ. που συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο και ενημερώνει την εποπτική αρχή.

 

ΑΡΘΡΟ 27

Καθήκοντα & αρμοδιότητες του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. του συλλόγου διοικεί το σύλλογο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και εκτελεί τις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης. Αποφασίζει έγκαιρα για τη διοργάνωση ή συμμετοχή σε εκδηλώσεις, συνιστά επιτροπές για καταμερισμό εργασίας από τα μέλη του σωματείου, τις ελέγχει και φέρει την ευθύνη για τη δραστηριότητά τους. Διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου. Μπορεί να ορίζει έναν υπεύθυνο για κάθε αθλητικό τμήμα από τα μέλη του σωματείου για να υπάρχει καλύτερη και αμφίδρομη πληροφόρηση και επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη και το Δ.Σ.

Το Δ.Σ. συντάσσει κάθε έτος τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό διαχείρισης, τον απολογισμό του σωματείου και τον ειδικό απολογισμό διαχείρισης των κρατικών ή δημοτικών επιχορηγήσεων και τα θέτει για έγκριση στην τακτική ετήσια Γεν. Συνέλευση. Ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους καταρτίζεται έως την 30η Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους. Το οικονομικό έτος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. Ο ειδικός απολογισμός διαχείρισης τυχόν κρατικών επιχορηγήσεων εντάσσεται σε ειδικό κεφάλαιο του προαναφερθέντος ετήσιου οικονομικού απολογισμού του σωματείου και τηρούνται τα νόμιμα.

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση του σωματείου και τη διαχείριση της περιουσίας του, πλην τη διάθεση της ακίνητης, για την οποία αρμόδια είναι η Γεν. Συνέλευση, καθώς και τις υποθέσεις εκείνες που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γεν. Συνέλευσης.

Απαγορεύεται στο Δ.Σ. να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ. ή τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση.

Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το σωματείο από μέλη του Δ.Σ. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ., όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους, για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ.

Το Δ.Σ., εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητας του σωματείου, που έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση.

Το Δ.Σ. μπορεί, με απόφασή του, να ορίζει σχετικό αντίτιμο για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Σωματείου. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Η παρούσα διάταξη δεν έχει εφαρμογή στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του σωματείου.

Το Δ.Σ. μπορεί να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς για την εύρυθμη λειτουργία των αγωνιστικών χώρων και αγωνιστικών τμημάτων του σωματείου. Οι εσωτερικοί αυτοί κανονισμοί πρέπει να εγκρίνονται από τις Γεν. Συνελεύσεις και δεν μπορούν να αντιβαίνουν στις διατάξεις του Καταστατικού.

Το Δ.Σ. μπορεί, σε περίπτωση παραβιάσεων του Καταστατικού, των κανονισμών και των νομικών πλαισίων που διέπουν τη λειτουργία του σωματείου, να επιβάλλει στα μέλη του, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, τις παρακάτω ποινές: α) έγγραφη παρατήρηση, β) αυστηρή έγγραφη επίπληξη, γ) οριστική διαγραφή που υπόκειται στον έλεγχο της Γεν. Συνέλευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 28

Συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. καλείται από τον πρόεδρο κατά τον τρόπο που θα αποφασισθεί στην πρώτη συνεδρίαση και συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία (1) φορά το μήνα, έκτακτα δε όποτε κληθεί εγγράφως ή προφορικά από τον πρόεδρο ή μετά από έγγραφη αίτηση τριών (3) μελών του Δ.Σ. όπου εξηγείται ο λόγος της σύγκλισης. Με υποχρέωση και φροντίδα του Προέδρου, που ορίζει και την ημερήσια διάταξη, συγκαλείται το Δ.Σ. τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα τρία (3) μέλη τουλάχιστον. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση αναβάλλεται για άλλη μέρα για την οποία καλούνται ιδιαιτέρως οι απουσιάζοντες. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές για όλα τα μέλη του σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 29

Ψηφοφορία – Λήψη αποφάσεων

Το Δ.Σ. αποφασίζει με πλειοψηφία μιας ψήφου επί των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου και σε περίπτωση ισοψηφίας επί μυστικής ψηφοφορίας γίνεται κλήρωση.

 

ΑΡΘΡΟ 30

Έκπτωση μέλους του Δ.Σ.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει σε τρεις (3) κατά σειρά συνεδριάσεις αδικαιολόγητα, καλείται σε έγγραφη απολογία εντός δέκα (10) ημερών με πρόσκληση των μελών του Δ.Σ. Αν δεν προκύψει επαρκής αιτιολόγηση της απουσίας, το Δ.Σ. με απόφασή του το κηρύσσει έκπτωτο από το αξίωμά του. Μετά την έκπτωσή του, αντικαθίσταται αυτοδικαίως από το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος που καλείται προς τούτο γραπτώς από το Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 31

Ποινές μελών του συλλόγου

Το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλει ποινές στα μέλη του συλλόγου με έγγραφη παρατήρηση, αυστηρή επίπληξη και οριστική διαγραφή με έγκριση της Γεν. Συνέλευσης. Κανείς από τους ανωτέρω δεν μπορεί να τιμωρηθεί χωρίς προηγουμένως να απολογηθεί προφορικά ή γραπτά ενώπιον συνεδριάσεως του Δ.Σ. Οι ως άνω ποινές επιβάλλονται για τις παρακάτω παραβάσεις: α) για απρεπή συμπεριφορά προς τα μέλη του συλλόγου, β) για ανάρμοστη συμπεριφορά και ύβρεις κατά τη διεξαγωγή αγώνα, γ) για ψευδολογίες εναντίον του Δ.Σ., δ) για διάδοση φημών που βλάπτουν τα συμφέροντα του συλλόγου και ε) για κάθε παράπτωμα που έχει σχέση με το σωματείο και τον αθλητισμό.

 

ΑΡΘΡΟ 32

Καθήκοντα Προέδρου

 1. Εκπροσωπεί το σύλλογο, αυτοπροσώπως ή δι’ ειδικού πληρεξουσίου, ενώπιον κάθε τρίτου, σε όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις και αντιπροσωπεύει το σωματείο ενώπιον όλων των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον κάθε Πολιτικής, Φορολογικής ή άλλης αρχής, καθώς και εξωδίκως.
 2. Επιμελείται για την εφαρμογή του καταστατικού, των εσωτερικών κανονισμών και εκτέλεση των αποφάσεων της Γεν. Συνέλευσης και του Δ.Σ.
 3. Μεριμνά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων κάθε μέλους προς το σύλλογο.
 4. Συγκαλεί το Δ.Σ. σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, προεδρεύει και διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει θέματα προς ψηφοφορία. Δύναται να αποβάλει από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. οποιοδήποτε μέλος αυτού που με τη συμπεριφορά του παρακωλύει την πρόοδο των εργασιών και τη λήψη αποφάσεων. Δύναται να αναγράφει στην ημερομηνία διάταξη της συνεδρίασης και άλλα πέραν των αναγραφομένων σ’ αυτή θέματα που κρίνει αναγκαίο να συζητηθούν.
 5. Ασκεί τον έλεγχο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του συλλόγου, καθώς και της διαχείρισης του ταμείου, καθώς και τις ενέργειες του Γραμματέα, του Εφόρου, του Αρχηγού ομάδων και Επιμελητών και γνωστοποιεί τα αποτελέσματα του ελέγχου στο Δ.Σ.
 6. Συγκαλεί εκ μέρους του Δ.Σ. τις Γεν. Συνελεύσεις των μελών του συλλόγου.
 7. Υπογράφει τα πρακτικά του Δ.Σ., που υπογράφονται επίσης από όλα τα μέλη του Δ.Σ., και επικυρώνει διά υπογραφής του τα αντίγραφα και αποσπάσματα αυτών από κοινού με τον Γραμματέα.
 8. Υπογράφει, από κοινού με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και τα γραμμάτια είσπραξης και από κοινού με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα. Επιβλέπει τη διαχείριση του ταμείου, κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο. Δίνει εντολή στον Ταμία για πραγματοποίηση κάθε δαπάνης, που αποφασίζεται από το Δ.Σ.
 9. Συμπράττει με τον Ταμία στις καταθέσεις και αναλήψεις των χρημάτων του συλλόγου στις τράπεζες.
 10. Ενεργεί κάθε άλλη πράξη που ανατίθεται ειδικά σε άλλο όργανο του συλλόγου, παίρνοντας κάθε μέτρο που εξασφαλίζει τα συμφέρονται του σωματείου.
 11. Σε περίπτωση απουσίας του, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.

 

ΑΡΘΡΟ 33

Καθήκοντα Γραμματέα

 1. Τηρεί τα βιβλία Μητρώου μελών, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και Γεν. Συνελεύσεων, το βιβλίο δωρητών και ευεργετών, τα βιβλία πρωτοκόλλου και διεκπεραίωσης, επιμελείται της φύλαξης και καλής διατήρησης αυτών.
 2. Φυλάσσει τη σφραγίδα του συλλόγου και το αρχείου του.
 3. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γεν. Συνελεύσεων και τα προσυπογράφει με τους προέδρους αυτών και επικυρώνει με την υπογραφή του από κοινού με τους ανωτέρω τα αντίγραφα και αποσπάσματά τους, ευθυνόμενος για κάθε αλλοίωση ή ατελή διατύπωση των πρακτικών.
 4. Διεξάγει όλη την αλληλογραφία και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με το σύλλογο.
 5. Παρακολουθεί τη νομοθεσία περί Σωματείων.
 6. Παρίσταται και εποπτεύει της γραμματείας των γραφείων του συλλόγου και του έμμισθου προσωπικού του συλλόγου. Όταν ο Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζεται από την πρώτη συνεδρίασή του.

 

ΑΡΘΡΟ 34

Καθήκοντα Ταμία

Ο Ταμίας κάνει κάθε είσπραξη με διπλότυπη απόδειξη και κάθε πληρωμή με βάση τα χρηματικά εντάλματα, τα οποία θεωρούνται από τον Πρόεδρο. Στα εντάλματα πληρωμών πρέπει να αναγράφεται πάντοτε και ο αριθμός απόφασης του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη. Τηρεί τα βιβλία της διαχείρισης και υποβάλει στο Δ.Σ. κάθε τετράμηνο τουλάχιστον λεπτομερή αναφορά για την κατάσταση του ταμείου. Η αναφορά πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα με τα σχετικά παραστατικά έγγραφα. Είναι δε υπεύθυνος για κάθε χρηματική απώλεια ή ταμειακή ανωμαλία. Όταν το ποσό που βρίσκεται στα χέρια του υπερβαίνει τα 200 ευρώ ή άλλο ποσό το οποίο θα καθορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ. ανάλογα με τις προβλεπόμενες τρέχουσες ανάγκες, κατατίθεται στην τράπεζα ή το ταχυδρομικό ταμιευτήριο στο όνομα του σωματείου. Ανάληψη χρημάτων κάνει ο Ταμίας μόνο κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. και με έγγραφο προσυπογραμμένο από τον Πρόεδρο. Όταν απουσιάζει ο Ταμίας, μπορεί να κάνει ανάληψη άλλο οριζόμενο μέλος του Δ.Σ. Ο Ταμίας στο τέλος κάθε έτους υποβάλει στο Δ.Σ. ονομαστική κατάσταση των μελών που καθυστερούν τις συνδρομές τους, στο τέλος δε κάθε έτους γενικό ισολογισμό της διαχείρισής του. Δικαιούται, εφόσον υπάρχει ανάγκη, να ζητήσει από το Δ.Σ. βοηθό εισπράκτορα για την είσπραξη των συνδρομών των μελών του οποίου η αμοιβή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το 5% των εισπράξεων. Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Δ.Σ. για έλεγχο το ταμείο του σωματείου, όποτε αυτό ήθελε κρίνει αναγκαίο.

 

ΑΡΘΡΟ 35

Καθήκοντα Γενικού Εφόρου

Ο Γενικός Έφορος φροντίζει για την αγορά, προμήθεια, συντήρηση και γενικά για τη διατήρηση του απαραίτητου αθλητικού υλικού, για τη διεξαγωγή των αγώνων, της προπόνησης και των υπολοίπων εκδηλώσεων του σωματείου. Το Δ.Σ. μπορεί κατά την κρίση του να διορίσει περισσότερους από έναν Εφόρους.

 

ΑΡΘΡΟ 36

Η Εξελεγκτική Επιτροπή

 1. Ο διαχειριστικός έλεγχος των κάθε φύσης εσόδων και εξόδων του σωματείου ενεργείται από την εξελεγκτική επιτροπή.
 2. Η εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη προερχόμενα αποκλειστικά και μόνο από τα μέλη του συλλόγου που εκπληρώνουν ανελλιπώς τις εκ του παρόντος καταστατικού υποχρεώσεις τους. Πρόεδρος της εξελεγκτικής επιτροπής εκλέγεται εκείνος που πήρε τις περισσότερες ψήφους από τα μέλη της, σε περίπτωση δε ισοψηφίας εκείνος που θα ευνοηθεί από κλήρωση. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το μέλος που μειοψηφεί μπορεί να διατυπώσει εγγράφως της διαφωνία του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
 3. Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα δύο (2) τουλάχιστον από τα τρία τακτικά μέλη της.
 4. Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής εκλέγονται από τα έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη του συλλόγου, παράλληλα με το Δ.Σ., για τρία (3) χρόνια και λειτουργεί παράλληλα με αυτό.
 5. Έργο της εξελεγκτικής επιτροπής είναι ο έλεγχος και η εποπτεία γενικά της οικονομικής διαχείρισης του συλλόγου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τα πραγματοποιηθέντα πάσης φύσεως έσοδα και τις πηγές αυτών, καθώς και τις πραγματοποιηθείσες γενικά δαπάνες, καθώς και την τήρηση των οικείων βιβλίων και των σχετικών δικαιολογητικών εσόδων και δαπανών.
 6. Στη διάθεση των μελών της εξελεγκτικής επιτροπής τίθενται, για την εκτέλεση του έργου τους, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γεν. Συνελεύσεων, τα βιβλία διαχείρισης, η αλληλογραφία και το αρχείο του συλλόγου.
 7. Η εξελεγκτική επιτροπή, καλούμενη από το Δ.Σ. μετά την κατάρτιση του οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού της εκάστοτε λήγουσας χρήσης, ενεργεί τον κάθε είδους έλεγχο της διαχείρισης αυτής και υποβάλλει ειδική αιτιολογημένη έκθεση επ’ αυτού προς έγκριση στο Δ.Σ. και τη συνερχόμενη κατά το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους Γεν. Συνέλευση των μελών του συλλόγου.
 8. Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής δεν δύνανται να είναι συγχρόνως και μέλη του Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 37

Αρχαιρεσίες – Εκλογικό σύστημα

Κάθε τρία χρόνια, κατά την τακτική Γεν. Συνέλευση, γίνονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του σωματείου. Προς το σκοπό τούτο, εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, της οποίας προεδρεύει ο εκλεγόμενος από τα μέλη Πρόεδρος. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρχαιρεσίες, στο τέλος δε της ψηφοφορίας κάνει τη διαλογή των ψήφων και αυτή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τη σειρά της επιτυχίας τους. Για όλα αυτά συντάσσει πρακτικό. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφια για το Δ.Σ. Το εκλογικό υλικό παραδίδεται στο νέο Δ.Σ., με απόδειξη παραλαβής-παράδοσης, το οποίο είναι υποχρεωμένο να το φυλάξει μέχρι την πάροδο της προθεσμίας προσφυγής κατά των αρχαιρεσιών και αν ασκηθεί, μέχρι την τελεσίδικη απόφαση.

Στις εκλογές δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει. Τα μέλη του σωματείου, πλην των ιδρυτικών, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους.

Υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ.

Τα μέλη που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι υποβάλλουν έγγραφες αιτήσεις προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. πριν την έναρξη της Γ.Σ. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων στη Συνέλευση χωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο και για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο, τόσο για το Δ.Σ. όσο και για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Στις αρχαιρεσίες κατέρχονται με κοινό ψηφοδέλτιο μόνο μεμονωμένοι υποψήφιοι, στο οποίο γράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά τα επώνυμά τους. Οι εκλογείς έχουν δικαίωμα να βάλουν μέχρι πέντε (5) σταυρούς προτίμησης για την εκλογή μελών του Δ.Σ., εκλέγονται δε κατά σειρά προτίμησης αυτοί που συγκεντρώνουν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης για την εκλογή των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

 

ΑΡΘΡΟ 38

Το σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία: α) μητρώου μελών, β) πρακτικό συνεδριάσεων Γ.Σ., γ) πρακτικό συνεδριάσεων Δ.Σ., δ) εσόδων, ε) περιουσιακών στοιχείων και στ) πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Τα βιβλία πριν από τη χρήση τους θεωρούνται από το κατά νόμο εξουσιοδοτημένο όργανο. Μη τήρηση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, συνεπάγεται ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 39

Σφραγίδα

Η σφραγίδα του συλλόγου είναι στρογγυλή και έχει για έμβλημα δρομέα μέσα στο περίγραμμα του δήμου Αλμωπίας και περιμετρικά φέρει τις ενδείξεις Σ.Δ.Υ. ΑΛΜΩΠΙΑΣ.

 

ΑΡΘΡΟ 40

Για ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση η νομοθεσία περί σωματείων που περιέχεται στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ο νόμος 2725/1999 με τις τροποποιήσεις του εφαρμόζεται και κάθε άλλη σχετική διάταξη.

 

ΑΡΘΡΟ 41

Το καταστατικό τούτο συντάχθηκε σε 4 αντίγραφα, αποτελείται από 41 άρθρα, αναγνώσθηκε κατ’ άρθρο από τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου σε συγκέντρωση αυτών που έγινε στην Αριδαία την 28/2/2017 στην οποία δόθηκε εντολή να επιμεληθεί για κάθε παραπέρα ενέργεια για υποβολή του παρόντος καταστατικού στο Ειρηνοδικείο για έγκρισή του, μετά από την οποία υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γεν. Συνέλευση για την εκλογή του πρώτου Δ.Σ. Το παρόν καταστατικό μελετήθηκε κατ’ άρθρο, αναγνώσθηκε, εγκρίθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί από τα ιδρυτικά μέλη.

 

Αριδαία, 28/2/2017

 

 

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1 ΑΔΕΜΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΜΕΛΑ 10

ΑΡΙΔΑΙΑ

2 ΚΑΠΡΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑ

ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 45

3 ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΑΒΕΡΩΦ 13 ΑΡΙΔΑΙΑ
4 ΜΠΟΖΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 15 ΑΡΙΔΑΙΑ
5 ΝΙΚΟΛΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 35 ΑΡΙΔΑΙΑ
6 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1 ΑΡΙΔΑΙΑ
7 ΜΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 16 ΑΡΙΔΑΙΑ
8 ΟΥΓΚΡΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 33 ΑΡΙΔΑΙΑ
9 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 15 ΑΡΙΔΑΙΑ
10 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΑΒΕΡΩΦ 5 ΑΡΙΔΑΙΑ
11 ΜΑΤΖΕΡΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΑΒΕΡΩΦ 5 ΑΡΙΔΑΙΑ
12 ΜΠΟΥΡΝΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΡΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑ
13 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΣΑΚΟΙ

 

14 ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΟΙ

 

15 ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑ

ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ 14

16 ΚΑΛΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑ

ΤΑΓΜ. ΧΑΙΛΗ 5

17 ΞΕΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑ

Γ. ΑΒΕΡΩΦ 6

18 ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡΥΣΗ
19 ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4 ΑΡΙΔΑΙΑ
20 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΨΑΛΟΣ

 

21 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΨΑΛΟΣ

 

22 ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21

23 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ 2

24 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΔΡΑΙΑ
25 ΚΙΡΚΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ 26

26 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 6

27 ΣΟΡΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΧ. ΠΑΣΣΙΑ 39 ΑΡΙΔΑΙΑ
28 ΚΑΝΟΝΙΔΟΥ ΡΑΧΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΧ. ΠΑΣΣΙΑ 39 ΑΡΙΔΑΙΑ
29 ΤΟΥΤΟΥΚΤΣΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ

ΑΡΙΔΑΙΑ

30 ΖΗΛΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ

 

31 ΤΟΥΜΠΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ

 

32 ΠΡΟΚΟΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΓΕΛΗ ΓΑΤΣΟΥ
33 ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΓΕΛΗ ΓΑΤΣΟΥ
34 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΑΒΒΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 2
35 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18
36 ΜΕΡΤΖΕΚΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΑΚΟΙ
37 ΜΕΡΤΖΕΚΕΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΑΚΟΙ
38 ΜΕΡΤΖΕΚΕΚΗ ΑΓΑΠΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΑΚΟΙ
39 ΡΑΔΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑ Γ. ΑΒΕΡΩΦ 18
40 ΤΡΥΠΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 10
41 ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 3
42 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΣ
43 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑ Γ. ΑΒΕΡΩΦ 13
44 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΡΙΔΑΙΑ Γ. ΑΒΕΡΩΦ 18
45 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΟΙ
46 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑ ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ 3